ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᓄᑕᖅᑭᕆᔾᔪᓯᑐᖃᐃᑦ > 7

Photo Two Inuit boys 1951

7

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
s6hCo4 s5ge
tAx6gx+lc5bJJ9+o4fx, tAxq8N+h5, w+M4 bwmz9o tAx6XJJ5. eg3z6+bD8Nq7mb wMq5. WxCo+X+lc5bJ8q7m9o sx5txD +m8No WxCo+X+l3m5. tAx5 cJw8N3j5 WD6gu+i5 x+bbc6gz bw+m4 tAxDi3u cJw8N3j5 w+u8N3j5 WD6gFi6 w+m4 cij5 iE4v6b6 ci3j5 ryxi iE4v6bw5 x+mmstc8q5gw5. sd3ux6hQ5 ryxi iE4v5bF+i5 WDtx+l?4gu+i5 bw4fx yK9oK5. sFsCsiCw+haZ5b jfiz jo8axDl8i9l sd3ux6tbst+hK5 wmc8q5gw5. bw4fx+A6 tAx5 s6hu xwFs2 s6hzi sFsCc6tbs?5gu+i5 u9lx6tbs?5gu+i5 bwm bw+X6fbE5hA xq+JoClx3mb bw4fx Wytuixlw5 tAx6X5gu+i5 sx5txD4. tAx6ytFixlw5 sx5txD. G!)$H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᖏᓐᓂ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᒥᔪᑦ ᑎᒍᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᐊᕐᔪᓂᓪᓗ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ, ᒪᓕᒐᖅᑎᒎᖃᑦᑕᑎᓐᓇᒋᑦ, ᑎᒍᐊᕋᔪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐊᐃᑉᐸᕇᒃ ᑎᒍᐊᕈᒪᓕᕈᑎᒃ ᑐᔅᓯᕋᕋᖅᑐᑎᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᑎᒍᐊᕈᒪᒐᒥ. ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ, ᑎᒍᐊᒐᔪᖃᑦᑕᒪᐅᖅᑐᖅ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓇᖏᑦᑐᑦ ᕿᑐᕐᖓᖅᑖᕈᒪᔪᑦ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑎᒍᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒥᒧᑦ “[…] ᑎᒍᐊᕐᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐋᓪᓚᐅᓚᐅᓐᖏᓚᖅ.” (ᒪᑉᐱᒐᖅ 92)
ᐃᓅᖃᑎᒌᓕᒫᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᐊᕐᔪᓐᓂᒃ, ᐸᐸᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᔾᔨᒋᐊᖅᐸᑦᑐᒋᓪᓗ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓕᐊᕐᔫᒐᓗᐊᖅᑐᓂ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᔭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑯᑦ, ᐊᖑᑏᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐊᓯᕙᕐᓂᕐᒥᑦ (ᓄᑲᑉᐱᐊᕐᒥᑦ). ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᒐᓗᐊᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓚᖏᑦ ᑕᐃᒫᑦᑎᐊᖑᓐᖏᑦᑐᖅ ᐱᔭᐅᕙᓚᐅᕐᒥᒧᑦ. “ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᖅ ᑎᒥᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐅᓐᖏᒻᒪᑦ. ᐃᓱᒪᒃᑰᒍᓐᓇᕐᒥᔪᖅ. ᓱᕈᓯᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᑎᖅᑕᐅᒐᐃᒻᒪᑦ, ᐊᔅᓱᕈᕐᔪᐊᓕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᓐᖏᓕᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᑐᖅ, ᐃᑲᔪᖅᑎᔅᓴᖃᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ.” (ᒪᑉᐱᒐᖅ 96) ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ ᑲᑎᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᖅ ᐊᓯᐊᓅᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐸᐸᑦᑎᔨᖏᓐᓂ, ᐊᓯᐊᓅᑦᑕᐅᖔᕐᓗᓂ ᕿᓚᒥᑲᐃᓐᓇᕈᓘᒐᓗᐊᖅᑲᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᓪᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ.