ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ > ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᑦ ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓲᑉ

Photo Eskimo and his kayak at Port Burwell

Photo igloo couleur

Photo Pelly Bay Zac Martha

The Akkeagok family returning from a sleigh ride

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᑦ ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓲᑉ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
wonW ᐆᑦᑐᕙ
kNo©9lb kNcoMs6gA5 x∫bZ suxcqPLi, suxz xg6bs8i3m5
x7m sux4v8iz ˙cw Xøy4f8i WpQ/sJFisZu rhgw8NcMs3m5, sux4v8iz bsKz
gkiDy3j5 em4bFiE9lis4. b=?i kNoCᓛa=FQo6b5t8i kNc6Lb sux4ncq5gFis1m5 h6fwQ5txqbC ^−gw8N3i5 x3ÇAco3iCm. x3?1ix6t4f8i[Å6 suxdtFiDl4
kN¨5gDl4 kNQ/5b ciQ÷ᓃ5g6 b=?`ᓐᖓ5 eJ1i5 „/w9li suxosMs6ymJFi6
N5t3i b9omw8N3i5 xuc6Li ur5gD¬9li S4b˜6gu4 xw4Ost4nENh4Lis4. xhw9ᓛ[o
bwµ4 Wc5bMs6ymJ6. xatgxaZlx6Li wᓛ4 xiZ5bs6 xzJQᖔ6bC
wvJ6tQZlx6Lis4 hDys9li5bs6. bw{hmi xs/st9lA @)−i4 eMlZMs6ymJ6,
N1ui6 cspmqbClx4v xiZ bwm cspm5txc5bMs3m5 ttCc5bMs6Li
cspm0JtQMs6bC. √c5bMsq5gA5 hDyst9lz x∫bZ wox3JFisZu WNJ5txc5bMs3m5 k6vzgw8Nq5g4n/sMs6g6, ryxi5bs6 s9lw5 wMq8i ie4ncqo6XMs3uJA5 yM ᓈ7mqgxCw1m5 e1iE/sJ9l xgw8Nsqt9lQ5. ryxi hD¥5 ®Ns/cc5bMs6ymq7mb bw{hmi tEZixk9l ©Zk9l W0Jt4ncc5bMs6g5. ∫8Nl Xøy4f8i5 w6vNw/6gFisZlxCu k6vgxCuo ®Ns0/c5bD8NvstQ9lis ˙aMs3mb. h6fwh4gA5 sxnst9¬8i5 xJ3N6gx¬c5b6t9lQ5 xs/oᒫ3l c9lᓈi5 bfMs6ymq5©c5bC5b ryxi yf/Çz5 c9lᓈ4f8kxc5bbw8NMs3mb †4f8i4 mfiz
hv4fi4 Wobw8N˙aMs6gA5
Gm2W6tZ6 !$H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᑦ ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓲᑉ
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 1-ᒥ, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᓂᕐᒥᓂᑦ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒻᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓂᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᓐᓂᕐᒪᖔᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ. ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓅᓯᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓄᐃᓴᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᖑᓂᖅᓴᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᒋᕙᓚᐅᓐᖏᒻᒪᒋᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᕙᖃᑎᒌᓪᓗᑎᓪᓗ, ᓴᐃᓕᓕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᓚᐅᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᒻᒪᓗ, ᐊᑐᓚᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᑳᓐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᑦᑎᐊᓐᖏᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑎᒃ. ᑕᐃᑲᓂ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᑎᓪᓗᒍ, ᓂᕿᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓂᕆᖃᓐᖏᑦᑐᓂᒃ. ᓂᕿᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᓂᖅ ᐃᓅᓯᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᐃᓂ ᐃᓅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂᓗ.
ᑲᑎᑎᑕᐅᒐᐃᒻᒪᑕ, ᐊᕐᓇᖅ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓕᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᓴᑭᖓᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᒧᑦ. ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᓇᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᕐᓂᓱᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᕐᓂᕙᓐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᓕ, ᐃᕐᓂᒋᐊᑭᓪᓕᒻᒪᑕ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᑐᓪᓗᑎᒃ ᐃᕐᓂᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑕᐃᑲᓂ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᑉᐱᓕᕐᖓᑕ, ᐱᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕈᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔾᔨᕈᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᓘᕐᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ. ᐅᑉᐱᕐᓂᖅ ᐊᓯᔾᔩᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐊᑦᑏᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ.
ᐱᔭᕇᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᑕᕋᐃᓪᓗ ᐊᓐᓄᕌᖏᓐᓂ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᕆᒻᒪᖔᒋᑦ ᐊᒪᐅᑏᑦ.