ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ

Photo Inuit men spearing fish at fish trap

ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ

ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ:
ᐅᑉᐱᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖅ
ᐅᑉᐱᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᕗᖅ ᒪᕐᕉᓐᓄᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᒥᓃᓐᓄᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᖅᑐᖅᓴᕐᕕᖓᓐᓂ 1999-ᖑᑎᓗᒍ. ᕕᒃᑐ ᑐᖏᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓱᒃ, ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓐᓈᒃ ᐃᓪᓗᓕᒻᒥᐅᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᓐᓂ ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᔅᓴᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᑦ.
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 1 2-ᓗ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ. ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓᓂ 1-ᒥ, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ ᓱᕈᓯᐅᓂᕐᒥᓂᑦ ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒻᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓂᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᖃᓄᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒋᓐᓂᕐᒪᖔᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ. ᕕᒃᑐ ᑐᖏᓕᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂ ᐅᑉᐱᓕᕐᖓᑦ. ᐱᕈᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᒻᒪᖔᖅ. ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐅᑉᐱᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂ, ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᓴᒃᑯᐃᒋᐊᖃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᖓᒃᑰᔾᔪᑎᒻᒥᓂᒃ ᐅᑉᐱᓕᕈᒪᒐᒥ.
ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐅᑉᐱᕆᔭᑐᖃᖏᓪᓗ, ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᓐᓂ, ᐊᓪᓛᒃ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ. ᕕᒃᑐ ᕋᐃᑦᓱᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᓱᒪᑖᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ. ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ, ᐃᓐᓈᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᐸᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᑉᐱᕐᓂᕆᓪᓚᕆᑦᑕᖏᓐᓂ.
ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᖏᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᑦ
ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᖏᓐᓂ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕐᒥᑦ, ᔮᕆᒃ ᐆᔅᑕᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕋᑐᕆᒃ ᓗᒍᕌᓐ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᖅ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑎᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ. ᐃᓄᑦ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐅᑉᐱᓕᖅᑐᑎᒃ ᐊᓪᓛᒃ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᓄᑦ ᑎᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᒍᒪᓪᓗᒋᑦ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᕆᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖅᐹᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᑦ.
ᐅᓂᒃᑳᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᔪᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔫᓐᓂᒃ 1999-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖓᓐᓂ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᕕᒃᑐ ᑐᖏᓕᒃ ᕋᐃᑦᓱ ᐅᔭᕋᓱᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᓚᐅᕐᖓᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᓐᓂ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒃ ᐃᓐᓈᒃ ᐃᓪᓗᓕᒻᒥᐅᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᓂᒃ ᑲᑎᓯᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒪᖔᑎᓪᓕ.
ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᓚᐅᕐᖓᑕ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᒋᐊᕐᖓᕐᓂᖏᓐᓂ: ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᑦ ᐅᑉᐱᕐᓂᐅᔪᑦ, ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ, ᑐᔅᓯᐊᕐᓂᖅ, ᓴᖅᑮᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑕᒻᒪᕐᓂᒥᓂᖏᓐᓂ... ᖁᔭᒋᕙᕗᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᑭᓯᐊᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑎᒃ. ᕕᒃᑐ ᕋᐃᑦᓱᓗ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᑲᑎᑦᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᑉᐱᕆᔭᖏᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒪᖔᒋᒃ.
ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ᐃonᐱ ᐆᑦᑐᕙ
∑, wM cz4f5 xg6bs˙a1mᖔ6 Wq5©Zlx xs/4f5 e1iNhw8Ns/c5bMs3mb
eMlZ3i e1ixE5tx3lA wMz ieQ9lA N5†9l xbsysq2Xb e1i?9ox9lQ5
s[J4f8i4 e1i?9ox9lt4 szy4©Zlxu kNzb ciQqbClxzi e1ᓃ8Ns/6Li √o6LiÅ6, ekFc3Nq7m5 ˙3l szy4gx¬gw8N3Nq7m5 tr6v/gw8Ns?1m5 yMl x0pOE4Xq7m5
yMDÔc5b6t9lA xaiA8Nq8i6ns˙aPI6S5 xsMstcMsq7mb e1ic5txq5bÇzu4
srsj5 ie4nc5txq5bÇzu4 dMc5bMs6g5 “W3o0÷q4vlx6SA6vw b=?w”
N5tChw8Ns/Clx6Lt4 yƒ2 x∫ᓃ5gi4 yMDÔc5b6Lbl i[Mhxlo6X4Lil ∫6gx¬?4Li
bwm ᑖ8N kNK5 ∫6y?9oxo3u1m5 yei6 ∫6y?9oxo3u1m5 ˚F2WE †y2WE ÷8kxE
bm4fx ∫3ilxǬ1mb cimJx¬Ms6LiÅ cimJ8ᓃCu bᒫi bsizi cimMs6Li
cs7m4X9oxixo6g3l NlND8ᓃ6Li b6r6 m8Nso3m5 bwizi4 ttC6ymJ6bcq7m5
b6r6 b=? wonE9lA b6®Mso6g3l wm8Ncw x[Zuk5 ᓈnwo6S6 s9lEx9lÅ6
NlNw4fbsc5bMs3m5 s9lcPI6S6 b=? bs? csmJf¬PI6S s9lEx[l xf5gÔ4
m3Îo6vJf¬4 wmwozÔ4 b3Eo6Lt4 s9l6 kaqo6t9lA n6r2Xo6Lt4 bwmÅ s9l6
xq[o?9oxo6S6 xhw9ᓛ4 s9l6gy?9oxix6gx8˚o6g6 cimJ8ᓂ6LilÅ6 xf5gÔ[l
x`ᓐᖑ0/o6Lt4 s9l3j5 ho s9lc6t9lA n6rc5bo6Lt4 wm8Nwo6Lt4.
Gm2W6tZ6 @(-#)H