ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ > ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᖅ

Photo Kuptana couleur

Photo Bear skin couleur

Photo Eating Raw Cariboo Arviat 1937

ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᖅ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
Xsly x7ᒫᓕᒃ
X8i6©ox3isngw8N6XMs6gA5 ej{y4f5 x6ft∫hzCw7m5 ryxi
x6ft∫Ms6t8NA X8i6©j5 kNoCᓛa9lb xJ3N6XMs3uJ6 X8i6©oxEx{n6.
xbqxlq4vlx6gb b=?i kNoCᓛai5t8i X8i6©ox6gc3Ô¨8N5tx6XMsg6 x6f∫
xgC{nshzCw7m5. b=?i vtE5tx6XJ7mb X8i6©u. wᓛ8i4f5 wᓛ8ifw8Nlxa?9MwJ6 bᒫbᒫǬ?9Mw8q5g6. wᒫ9l xvsᓈ6g5 s?z5bs isFst{nZM7u4 Wbç3J5gi ᓛ7md5tQx6gi xvsᓈ6XJ7uJ. Wᒫ4 isFEx6y8ᓈ5 X8i6©6 isF3F©q8NMs3z bᒫi ᒫ8N. x7ᒫos0JtDlZ bw8N X8i6©6 c9lᓈcoC∫uist9lA s?zo b2Wvi kNuizi kNc6gb bwᒫ5bs6 isF3FC˜tg5 isFx{ni4 XX5t?J7uÔZlx6. ryxi xfiv9ᓛl4 x3ÇAiq˜ c5ti4 bwmwozMs6ymJ6 wᒫ4 k6voMs6ymJ6 Z?m4f5 wk7u4 isF6tsdpA8ᓃ3zb wm4 k6vstcoMs6ymJ6.
Gm2W6tZ6 !!^H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐅᑉᐱᓕᕐᓂᖅ
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 4, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᕆᓕᕆᐊᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᓯᖅᑭᑎᕐᓂᖅ ᐱᖃᑕᐅᒪᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂᓪᓗ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᒥᓂᒃ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᓂᓪᓗ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᓂᓪᓗ ᐱᑕᖃᕋᓂ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᕋᐃᑦᓱ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᓕᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐃᔾᔪᔪᓂᒃ ᐃᓐᖏᐅᑎᓂᓪᓗ ᑎᑭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒧᔅᓯᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᒃ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᔾᔪᔪᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒌᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᓕᕐᖓᑕ, ᒪᓕᒋᐊᖃᕈᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᐊᒐᐅᕙᓚᐅᖅᑐᒐᓗᐊᑦ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓪᓗ. ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᓐᓂᐊᓕᕋᒥ ᕿᑲᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓈᑦᑎᐅᖑᔭᒥ, ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᒥᓪᓗ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᖃᑕᐅᕙᓕᖅᑐᑎᑦ.
ᕋᐃᑦᓱ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᑦ. ᕋᐃᑦᓱ (ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ) ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᐊᑦᑎᐊᕉᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ, ᑕᑯᔭᕆᐅᑕᐃᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐹᖅᑎᑕᐅᒍᒪᓕᖅᑐᓂᓗ. ᐹᑦᑎᑕᐅᒍᒪᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐹᖅᑎᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐹᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᑐᑦ. ᐃᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᖅᐸᐅᓂᖅᓴᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᐸᓕᖅᑐᑎᒃ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᑦᑕᓕᒻᒥ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᒥᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑐᔅᓯᐊᕆᐊᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᑐᔅᓯᐊᕕᒻᒧᑦ.
ᕋᐃᑦᓱ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐅᑉᐱᓕᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᓕᕈᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥ. ᐋᖏᓕᑲᐃᑦ ᐃᔅᓯᕋᕐᔪᐊᕐᓗ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᑐᔅᓯᐊᕈᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓪᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᓐᓂᓂᖅᓴᐅᒍᒪᓕᕐᖓᑕ ᐃᓛᒃᑰᖓᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑦ ᐃᓄᖏᑦ.