ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ

Photo Frobisher Bay washing skins 1955 couleur
4115 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ  ᐳᕉᐱᓱᐸᐃᒥ ᐊᓐᓄᕌᕐᓂᑦ ᐅᐊᓴᖅᑐᖅ 1955
ᓈᓴᐅᑎᖓ: N-1979-051: 0164S
ᓱᕈᓰᑦ ᓄᓂᕙᑦᑐᑦ ᐸᐅᕐᖓᕐᓂᑦ, ᐊᕐᓇᐃᖅ ᕿᓯᕐᒥᑦ ᐅᐊᓴᐃᔪᖅ (ᑰᒻᒥ), ᐳᕉᐱᓱᐸᐃ, 1955 (ᐃᖃᓗᐃᑦ).
1955
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᐱᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ