ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

6

Photo dogteams colours
1115 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᑦ ᕿᒧᔅᓰᑦ ᐊᒥᐊᖏᑦ
ᓈᓴᐅᑎᖓ: G-1979-023: 1625
ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᕿᒧᔅᓰᓪᓗ, ᑲᓇᓐᓇᖅᐸᓯᖓᓐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᑉ (ᐃᓄᐃᑦ ᕿᓯᓐᓂ/ᐊᒥᕐᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᔅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓪᓗᕕᒐᔅᓴᓕᐅᖅᑐᑦ, ᑲᓇᑕ ᔫᓂ 1962)
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᐱᑕᖃᓐᖏᑦᑐᖅ