ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

9

Photo Kenipitu women dressed
1215 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᑭᐊᓂᐱᑐ ᐊᕐᓇᖅ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᔪᖅ
[ᑭᐊᓂᐱᑐ] ᐊᕐᓇᖅ ᐊᓐᓄᕌᖅᓯᒪᔪᖅ, (Fullerton, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ 1903-1904.
1903-1904 / Fullerton, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ (ᓄᓇᕘᓕᖅᑐᖅ)
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᓚᐅ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / PA-053606