ᒪᑐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᖅ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᖓᖅᓯᓃᑦ ᑯᕋᐃᑐᓯᒥᐅᓂᒃ

Photo Inuit graphic artist and sculptor Kenojuak Ashevak
4115 ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᖅ ᐃᓄᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓪᓗ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ
ᐃᓄᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ., ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᑯᐊᐸᒃᑯᖏᓐᓂ
ᑏᓰᑉᐱᕆ 1980 / ᑭᓐᖓᐃᑦ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ
ᐱᔭᐅᔪᖅ: ᔫᑎᑦ ᐃᒡᓕᖕᑕᓐ / ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒻᒥ ᑐᖅᑯᐃᕕᒻᒥᓪᓗ ᑲᓇᑕᒥ / PA-140297