ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ > ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᕋᕐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᕗᑦ > ᐃᓱᒪᐃᑦ ᑕᒡᕗᖓᓪᓗᐊᖅ ᑐᑭᓕᐅᖅᑎᓚᐅᕈᒃ

Photo Aklavik canadian Pacific plane

ᐃᓱᒪᐃᑦ ᑕᒡᕗᖓᓪᓗᐊᖅ ᑐᑭᓕᐅᖅᑎᓚᐅᕈᒃ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ᐃᓱᒪᐃᑦ ᑕᒡᕗᖓᓪᓗᐊᖅ ᑐᑭᓕᐅᖅᑎᓚᐅᕈᒃ
ᐊᐃᑉ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖃᒃᑲᓂᖅᑐᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᕆᒌᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᒪᒥᓴᖅᑐᓂᒃ ᓂᐊᖁᓐᖒᕐᒥ ᑲᒪᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒌᓐᓄᒃ ᔨᐊᓗᓇᐃᒥ. ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᒥ ᓂᓪᓕᐊᒋᐊᖅᑐᐸᑦᑐᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓂᕐᖓᑕ ᐃᓕᑦᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓕᕋᐃᒻᒪᑕ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᓯᒪᔪᖃᓕᖅᑐᖅ ᐱᖅᑯᓰᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᑲᑎᒻᒪᑕ, ᐊᐃᑉ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᕐᓗ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᔭᒐᐃᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐅᖅᐸᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐊᐃᑉ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐅᓂᒃᑳᖃᒃᑲᓂᖅᑐᓂ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᕆᒌᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥ, ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᒪᒥᓴᖅᑐᓂᒃ ᓂᐊᖁᓐᖒᕐᒥ ᑲᒪᖃᑦᑕᓚᐅᕐᖓᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒌᓐᓄᒃ ᔨᐊᓗᓇᐃᒥ. ᐅᖃᖃᑎᖃᖅᐸᑦᑐᒥ ᓂᓪᓕᐊᒋᐊᖅᑐᐸᑦᑐᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕐᔪᐊᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ. ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᓂᕐᖓᑕ ᐃᓕᑦᑐᕆᐊᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓕᕋᐃᒻᒪᑕ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᓯᒪᔪᖃᓕᖅᑐᖅ ᐱᖅᑯᓰᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᑲᑎᒻᒪᑕ, ᐊᐃᑉ ᐅᑉᐱᕈᓱᑦᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᕐᓗ ᐊᓐᓇᐅᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᔭᒐᐃᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐅᖅᐸᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᓄᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.