ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ > ᐱᒋᐊᕈᑎᑦ > ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ

Photo Inuit Children and Dog

Photo Chewing seal skin Dorset 1951

Photo Atootoo Cape Dorset

ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ns9l Nvh4
Ns4fgw8N5tx6bs6 bwm ᒫi w3ic5bᓲa?JJA5 s8kx4ƒ5bClx6v5 s9¬Zlx4f5, Ns4fgw8N6.
s8kx4f9o x9ᓛ xw/s?JJA5 sçMstc`ᓐᖏ8N5bo wᒫ4 xw/sJA5 scs0/s/6g6gz, wᒫ4
x8kÇX5tsgw8Nc5b˙a?JJz wᒫ4 ᓈ6f5gy/Cw7mb mfx kv4v rh4v s8kxf5 wᒫ4
yi5tx6gf¬÷D8NwoKz yiZ se5gF0Jxf¬q8No6gA, scs0/s/6gyKA5 b=?ᓃo3z5
w3iF{nzi b6ru, x9ᓛ5 sN f®/Ms6ymc5bJqbC, wᓛ4 et6tC. wmzi c6y0JtgxEZ4f. wᒫ4 fr6f9lA wmzi c6yJtgxEZ4f. wMq wmqb Íq yyJxlw wMq5 xe5g. s?z f®/Ms6ym?JqbC.
Gm2W6tZ6 *)H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ
ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᖓ 3 ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᕕᒃᑐ ᖃᐅᔨᒪᓂᖓᓐᓂ ᐊᖓᒃᑯᒥᑦ. ᕕᒃᑐ ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ, ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᖓᒃᑰᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᖃᓅᓐᓂᕐᒪᖔᖅ ᐃᓅᓱᑦᑐᓪᓗᓂᓗ: ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᑦ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᑕᖓ ᐃᓅᒍᓐᓃᕐᖓᑦ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᓴᓐᖏᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᐅᒋᐊᖏᑕ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᒪᒥᓴᐃᓪᓗᑎᒃ. ᒪᒥᓴᐃᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᖃᐅᔨᓪᓗᑎᒃ ᓱᒻᒪ ᐃᓄᒃ ᖃᓂᒪᒻᒪᖔᖅ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᑐᑎᓪᓗ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᓐᓂ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐃᓗᒻᒥᖅᑕᐅᕙᒻᒪᖔᖅ ᑐᕐᖓᖁᑎᖓᓐᓂ ᐃᓐᖏᓕᕋᐃᒻᒪᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓲᖑᓚᐅᕐᖓᑕ ᐃᓚᖓᓪᓗ ᖃᓂᒻᒪᑦᑐᓂ, ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᕐᖓᖅ ᕿᑲᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᖁᔨᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒫᓂᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐅᓪᓗᒐᓚᓐᓂᒃ.
ᕕᒃᑐ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐱᖃᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓂ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᓐᓂ, ᑭᓱᓂᓪᓗ ᐱᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᑭᓱᓂᓪᓗ ᐱᔪᒪᒻᒪᖔᑕ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᑐᕐᖓᕐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᑦᑐᓂ ᐅᓂᒃᑳᕆᒋᓪᓗᓂᒋᓪᓗ. ᕕᒃᑐ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐅᖃᖅᑕᒥᓂᕐᒥᓪᓗ ᐅᖃᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓂᕐᒪᖔᑕ, ᓲᕐᓗ ᖃᓄᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᒐᔭᕐᒪᖔᒋᑦ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᑦ.
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᓯᒍᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᐃᓕᑦᑐᓂᒋᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ.
ᐊᔾᔨᒌᑉᐸᔪᓐᖏᒻᒪᑕ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ, ᐊᑐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᑎᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᓴᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᓴᓐᖐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐱᐅᖏᑦᑐᔪᓐᓇᕆᓪᓗᑎᓪᓗ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᓱᒻᒪᑦ ᓴᒃᑯᐃᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᒋᑦ ᓴᓐᖏᓂᖏᑦ ᑐᕐᖓᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᑐᓂᒋᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᓪᓗ ᑭᓱᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒪᖔᑕ ᐃᓅᓯᕐᒥ, ᐅᑉᐱᓕᕋᒥ, ᑐᔅᓯᐊᖔᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ.