ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᓕᕐᓂᖅ > xz4âi6

Photo Father Trinell with group of Inuit children

 

xz4âi6

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
F4g gqo4
x+bbm scstc5bMs6ym1mz N[oQ+/lQZu8z+A6 eMufl+A6 w+kJ8+iDi, w1ui4 w+kJ8+igxDi w+kJ8+ivstQix6gz N[oQ+/lQZuz+A6, bwm8N scstMs6ym1mz, bwm8N bwm8Ns6+f6gwq8N bwm s?8k+z6 bwm8Ns6+f6g6 +b2hjzsZlx6 bwm8NsIMs6S6 s?zo raiz+Ao6g6 bm8N w6v+Cz4f bwmo N[oQ+/lQZuz w5gD6yxl[liz w+ktNh4+blQZ/6+Xz bwm8N+z3o s?z whmc5boMs6ymJz w2No x+bbZ N9oQ+/lZuz eMufl+A6 w+kJ8+i6tvstQix6+bz, bwm8N s?z +N7mQ8qb7i4 scs0pc5bMs6ym1m5. bwm bw2fx wvJ6tQMs6ym/q5, bwm s?8+k+zoMs6ymK5 bwm8NsNhQoMs6b4v+o2fx.

s4W3ico3i6, wMz # m2W6tZ6 !)$-%
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᖅ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 3-ᒥ ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. ᕕᒃᑐ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕋᒥ ᐊᖓᒃᑯᓕᕆᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐊᖓᒃᑰᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓐᓂ ᐃᓅᓱᑦᑐᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ: ᑐᕐᖓᖏᑦ ᐊᑖᑕᖓᑕ ᑐᖁᒻᒪᑦ ᕕᒃᑐᒨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᖃᓄᖅ ᐊᖓᒃᑯᑦ ᒪᒥᓴᐃᒐᓱᐊᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓄᓐᓂᒃ. ᒪᒥᓴᖅᑎᑦᑎᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᑎᒃ ᓱᒻᒪᑦ ᖃᓂᒪᒻᒪᖔᖅ ᐃᓄᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᒋᓪᓗ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᑎᒍᑦ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᑐᕐᖓᖁᑎᒥᓂᒃ ᑎᒍᓯᕙᑦᑐᑎᒃ ᐃᓐᖏᓕᕋᐃᒻᒪᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐃᓚᖓᓐᓂᓪᓗ ᖃᓂᒻᒪᑦᑐᖃᖅᑐᓂ, ᑐᕐᖓᐃᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓄᖅᑲᖓᖃᑦᑕᖁᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᓪᓗᒐᓚᓐᓂᒃ ᖃᓂᒪᖁᒍᓐᓃᖅᑐᒋᑦ. ᕕᒃᑐ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐱᖃᑎᖃᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᑐᕐᖓᕐᓂᑦ, ᐱᔪᒪᒐᐃᒻᒪᑕ ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᐃᒻᒪᑕᓗ. ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓪᓗᓂᒋᓪᓗ ᐃᓚᖏᑦ. ᕕᒃᑐ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᓂᓗ ᐊᖓᒃᑯᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ, ᓲᕐᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᓐᓂ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂᓗ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᓯᒍᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᐃᓕᑦᑐᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ. ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᓚᐅᖏᓐᑦᑐᑦ ᑐᕐᖓᐃᑦ, ᐊᑐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᐅᖅᑐᑎᒃ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᓴᓐᖏᓕᕇᑦᑐᑎᒃ, ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᔪᓐᓇᕆᓪᓗᑎᓪᓗ ᐃᓚᖏᑦ. ᕕᒃᑐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᓂ ᓱᒻᒪᑦ ᓴᓐᖏᓂᕐᒥᓂᒃ ᓴᒃᑯᐃᓇᓱᐊᓚᐅᕐᓂᖓᓐᓂ ᑐᕐᖓᖁᑎᖏᓪᓗ ᐊᑐᕈᒪᒍᓐᓃᖅᑐᓂᒋᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ, ᐅᑉᐱᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓴᓐᖏᓂᕐᒥᑦ ᑐᔅᓯᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖔᓕᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ.