ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᑎᒥ ᑕᕐᓂᓪᓗ

Drying a polar bearskin at Arctic Bay

ᑎᒥ ᑕᕐᓂᓪᓗ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
Jx0p xQx6 v2WxN6
xz4fu4 wtm1usbE/sN/Di S9Mf¬N/3m5. s?8i4∫{hml wtm1ub6©2 çgx6XA b3icD8•3li gdgw8NC/6g6. xys5txDi st0÷J8•6Li. xz4ƒAm ivAhQxc6gz w˚ctoµ8i4 b=? b3iflw5 WA4f ßjz woA4f bf/st8Nh4f4f bf/sN/3m5 b=? çgxD4f ˆ7m`Q5gxl1u4 xgC/6gz. bwm8Ns6ƒ6g6, bwm8N gnsm/C rNoµ6 b3ic6g6 hDyf¬ZlxDib3icw8N6g6 tuz kN1jx6X5 nsiq5 w0Ju4 wMc3mb xyD3ix6g5 ∫8N tuflxWÎ6bs˜6g6 b3iz ∫1N w˚ixo6g6 tuzb bs5gzb x0p5txz. bw7N5bsÎ6 xz4f6 rNsZlxrx6 xç7å6 e`Atzb wZ˜zi4 ©3z3uk5 yd2tEt5yJ6. csp`QMsClx6LA cspZus4 yK[At`Q4vlxCu b3iz yio6yxEo6Ù. w˚0JtQZ2tA5. b3i6 S2Mfl3Ô÷3m5. s?•5goµ6tA53ic6gw8NsZ2b. b3iC µ8Nbwm S2Mgw8Ns1m5 bwmdM9M5∫Dmbsg4v2yzbwµ4bs5gcogw8NDl4Li S2Ms-J1Nw3li bwµ4 y8N4©mf¬li bsg1if9¬8•5 wob6y?9oxClx3ly¬8•5 nsicC/`Q7m5gdzohzDm bwµ4 bwmw5gDlw5. G$)H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᑖᓐᓇ ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᒥᒥᒃ ᑕᕐᓂᒥᓪᓗ. ᐊᒋᐊᖅ ᐱᓱᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᕐᓂᕐᒥᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑕᕐᓂᖃᕐᑕ, ᐊᓐᓇᐅᒪᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑐᖁᒥᑦ. ᑭᒃᑯᓕᒫᑦᑎᐊᖅ ᑕᕐᓂᖃᕐᖓᑕ, ᐊᓪᓛᒃ ᓄᑕᕋᐃᑦ. ᐃᓄᒃ ᐆᒪᒻᒪᑦ, ᑕᕐᓂᖓ ᐳᓪᓚᑲᓚᐅᔮᖅᑐᖅ ᐱᓯᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ (ᐃᓚᖏᑦ ᐊᖓᒃᑯᕐᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᔪᓐᓇᕐᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᕐᓂᖏᑦ). ᑕᕐᓂᖅ ᑎᒥᒥᑦ ᐊᓂᑉᐸᑦ, ᓯᓂᑦᑎᓪᓗᒍ, ᓲᕐᓗ ᓴᐅᓂᖃᖅᑐᔮᕋᔭᓐᖏᑦᑐᖅ. ᑐᖁᑉᐸᑦ, ᑕᕐᓂᖓ ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᑦᑎᑐᕋᔭᖅᑐᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓴᐅᓂᖃᖅᑐᔮᕋᔭᓐᖏᑦᑐᖅ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒦᑦᑎᓪᓗᒍ, ᑕᕐᓂᖓ ᓴᖅᑭᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᖏᓐᓂ, ᓯᓐᓇᑦᑐᒪᔪᕐᓗ ᐃᓕᓴᖅᓯᒐᔭᖅᑐᓂ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᓅᒍᓐᓃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ. ᑕᐃᒫᓪᓕ ᐃᓅᒍᓐᓃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᒋᒐᔪᓲᖑᕗᑦ ᐊᑎᖅᑖᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᕋᑖᕐᒥᑦ.

ᑕᕐᓂᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᒃ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᐃᓄᒻᒧᑦ. ᖃᓂᒪᓐᓇᒧᑦ ᕿᒫᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ, ᑭᖑᒧᖔᕐᓘᓐᓃᑦ, ᑕᕐᓂᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᑉᐸᑦ ᓯᓚᑖᓂ (ᓲᕐᓗ ᐊᖓᒃᑯᕐᒧᑦ), ᑎᒥᖓ ᐊᔅᓱᕈᖔᓕᕋᔭᖅᑐᖅ. ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐹᒐᐃᒻᒪᑕ, ᑎᒍᓯᒐᓱᐊᓲᑦ ᓱᕋᐃᓇᓱᐊᖅᑐᑎᓪᓗ ᐹᔭᖓᑕ ᑕᕐᓂᖓᓐᓂ. ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓲᕐᓗ ᐊᖓᒃᑯᑲᒻᒪᕐᒥᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐊᖓᒃᑯᒃ ᑐᖁᕋᐃᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ. ᐱᓱᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᖅ: ᐊᐃᑉᐸᖓ ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐊᕐᓇ ᐆᒻᒪᑎᒥᓂᒃ ᔭᒐᐃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᐃᑉᐸᖓᓕ ᐅᓂᒃᑳᓕᒃ ᐸᐅᒥᐊᕐᔪᕐᒥᑦ, ᐊᖓᒃᑯᖅ ᐃᔾᔪᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᕐᕕᒻᒧᑦ ᐊᕐᓇᕈᑦᑕᖅᑯᖅ.

ᑕᕐᓂᖅ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓ ᐊᓂᓯᒪᒍᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᒥᒥᒃ ᓯᓂᑦᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᖓ. ᑕᐃᒪᒎᖅ ᑕᕐᓂᖓ ᑯᔾᔭᖓᕗᖅ. ᐊᖓᒃᑯᖅ ᑕᑯᓗᓂ ᓴᓐᓂᖓᔮᖅᑐᒥᑦ ᓯᓂᑦᑐᒥᑦ, ᐃᓯᒐᖏᑦ ᖃᖓᑕᓪᓗᑎᒃ ᓂᐊᖁᑐᐊᖓ ᐊᑦᑐᐊᓪᓗᓂ ᐊᑭᓯᖓᓐᓄᑦ. ᓯᓂᑦᑐᕉᖅ ᑯᔾᔮᕗᖅ ᑕᐃᒫᒃ. ᓯᓂᑦᑐᒥᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑕᑯᓪᓗᓂ ᑕᐃᒪᒎᖅ ᑎᕐᓕᐊᖅᓯᔪᖅ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓇᕐᒥᔪᖅ; ᑕᐃᓐᓇ ᑕᑯᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᑐᕐᖓᑦᑖᕈᓐᓇᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᕐᖑᑕᓂᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᑕᐃᒪᓕ, ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᕐᓂᖓ ᕿᒪᐃᓛᓕᕐᓂᖓᓐᓂ. ᑕᐃᒃᑯᐊᒎᖅ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕈᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᖓᑕ ᓇᓪᓕᒋᔭᖏᓐᓂ. ᑲᖦᖤᐅᑉ ᐅᐃᖓ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ