ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ > ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᕋᕐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᕗᑦ > ᐊᓚᒃᑲᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅ

Photo Frobisher Bay couture tente 1956

ᐊᓚᒃᑲᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ᐊᓚᒃᑲᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ
1965-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᐃᑉ ᐊᐃᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᔨᐊᓗᓇᐃᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖅᑐᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᓕᖅᐸᑦᑐᓂᓗ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕈᖁᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᑐᑉᐱᕆᒥ, 1965-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐋᑐᕚᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑐᓂ ᐊᓯᐊᓂ ᓄᖅᑲᖅᑐᖃᕐᖓᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓂᑦ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓐᓂ. ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᑲᓇᓐᓇᖓ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖃᑦᑎᐊᓐᖏᓗᐊᕐᖓᒡᒎ, ᔪᓚᐃᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, 1966-ᒥ, ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒨᖅᑐᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᓪᓕᓕᐅᕆᐊᖅᑐᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᓕᕐᓂᐊᕐᖓᑦ, ᐊᑐᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖃᕐᓗᑎᒃ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᑦᑏᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑐᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᐊᐃᑉ ᑐᓵᔨᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᐸᑦᑐᓂᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. 1969-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᓪᓚᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕘᒃ. ᐊᕐᕌᒍᔅᓴᐃᓐᓇᖓᓐᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᐃᓄᓪᓗᓪᓗ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓐᖏᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔩᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᒃ, ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑕᐃᖅᓰᔨᓄᑦ ᒥᖅᑯᓕᓐᓄᑦ ᑲᑕᓕᖅᑐᓄᑦ.
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
1965-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐊᐃᑉ ᐊᐃᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒥᔪᖅ ᔨᐊᓗᓇᐃᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖅᑐᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᓕᖅᐸᑦᑐᓂᓗ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕈᖁᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᑐᑉᐱᕆᒥ, 1965-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐋᑐᕚᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑐᓂ ᐊᓯᐊᓂ ᓄᖅᑲᖅᑐᖃᕐᖓᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓂᑦ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓐᓂ. ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᑲᓇᓐᓇᖓ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖃᑦᑎᐊᓐᖏᓗᐊᕐᖓᒡᒎ, ᔪᓚᐃᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, 1966-ᒥ, ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒨᖅᑐᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑭᓪᓕᓕᐅᕆᐊᖅᑐᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᓕᖅᑲᖓᓕᕐᓂᐊᕐᖓᑦ, ᐊᑐᓂ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖃᕐᓗᑎᒃ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᑦᑏᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᑐᒥᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ. ᐊᐃᑉ ᑐᓵᔨᐅᓪᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᐸᑦᑐᓂᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ. 1969-ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᓪᓚᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒪᕐᕉᓕᖅᑲᖓᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕘᒃ. ᐊᕐᕌᒍᔅᓴᐃᓐᓇᖓᓐᓂ, ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑮᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᐃᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᕐᓄᑦ ᐃᓄᓪᓗᓪᓗ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓐᖏᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᑕᐃᑲᓂᔅᓴᐃᓐᓇᐸᓗᒃ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔩᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᒃ, ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᑕᐃᖅᓰᔨᓄᑦ ᒥᖅᑯᓕᓐᓄᑦ ᑲᑕᓕᖅᑐᓄᑦ.