ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ > ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᕋᕐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᕗᑦ > ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᓯᖔᖓᒍᑦ

Photo Frobisher Bay 1972 couleur

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᓯᖔᖓᒍᑦ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᓯᖔᖓᒍᑦ
1960-ᖏᓐᓂ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔩᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᓪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂ ᑯᐸᐃ ᑕᕐᕋᖏᓐᓂ, ᐸᓖᓯᒃᑯᓪᓗ, ᐅᖃᖃᑎᒌᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᑯᐊᐸᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᔅᓱᕈᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᑦ, ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᕐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᓪᓗ - ᐊᐃᑉ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᓴᓇᓐᖑᐊᖃᑦᑕᓕᕋᑖᖅᑐᑎᒃ ᓴᓐᖏᔪᐊᓗᓐᓂᒃ ᑕᑯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ, ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓴᓐᖏᔪᐊᓘᓕᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐊᓯᖏᑦ ᐊᔅᓱᕈᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐊᓐᓇᐃᓪᓗᑎᓪᓗ. ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ “ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᕐᓂᑦ ᐱᑎᑦᑎᔾᔮᖏᑦᑐᒐᓗᐊᑦ ᒫᓐᓇ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᓴᓐᖏᓂᖅᓴᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᒍᑦ.” ᐊᐃᑉ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓐᖏᓪᓗᑎᒃ.
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
1960-ᖏᓐᓂ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔩᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᓪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᓐᓂ ᑯᐸᐃ ᑕᕐᕋᖏᓐᓂ, ᐸᓖᓯᒃᑯᓪᓗ, ᐅᖃᖃᑎᒌᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᑯᐊᐸᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᔅᓱᕈᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᑦ, ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᕐᓂᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᓪᓗ - ᐊᐃᑉ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᓴᓇᓐᖑᐊᖃᑦᑕᓕᕋᑖᖅᑐᑎᒃ ᓴᓐᖏᔪᐊᓗᓐᓂᒃ ᑕᑯᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ, ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓴᓐᖏᔪᐊᓘᓕᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐊᓯᖏᑦ ᐊᔅᓱᕈᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐊᓐᓇᐃᓪᓗᑎᓪᓗ. ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ “ᑭᓱᓕᒫᑦᑎᐊᕐᓂᑦ ᐱᑎᑦᑎᔾᔮᖏᑦᑐᒐᓗᐊᑦ ᒫᓐᓇ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᓴᓐᖏᓂᖅᓴᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᒍᑦ.” ᐊᐃᑉ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑲᑎᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓐᖏᓪᓗᑎᒃ.