ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᐅᒃᐱᕐᓂᖃᓕᕐᓂᖅ > s4W3ico3i6

Church in Arctic Bay

 

s4W3ico3i6

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
CwZo s/Ch4
mr=Fxio cspMs8q5gA5, ryxi +suz +N5+ta/u4 s0ptbsMs6ymJA5 y6rt6ymo6t9lb. +N5+ta/u4 xaNh[FsQxc8q5g6 ryxi g4yx3FsQxc6g6. bm8N xg6bsNhoMs6ymJ6 y6rt6ymo6t9lQ5, bw+m4 w[lj5 iDg+MaNh4gj5 g4yxEx6X+haMs6g5 mr=Fxil mfN8z cspMs8q5gA5. bwmo bmgm ciQ+/+AJ4nsJ6 dFxh[F1u4 cspobw8NMs6ymJA5, w+M4 gnsmtbsJ4nso3uZu4, bw+m4 +phy2 w+kFxi dFxhQxc3iK5 W0JtQ9lA dFxh[FcoMs3uJA5.

s4W3ico3i6, wMz $, m2W6tZ6 !#)
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ

ᓈᓴᐅᑎᒻᒪᕆᒻᒥ 4-ᒥ, ᕋᐃᑦᓱ ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒪᖔᑕ. ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᑐᓂᓗ ᓯᖅᑭᑎᕆᓂᕐᒥᑦ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᐱᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᖓᓐᓂ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᖃᕋᑎᓪᓗ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᕋᐃᑦᓱ ᐃᖅᑲᐅᒪᕗᖅ ᖃᓄᖅ ᐅᑉᐱᕆᐊᓯᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᑐᔅᓯᐊᑏᑦ ᐃᓐᖏᕈᑏᓪᓗ ᑎᑭᐅᔾᔭᐅᒻᒪᑕ ᕿᒧᔅᓯᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᕗᓂᑦ ᑎᑎᕋᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐱᑕᖃᓕᕇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᓕᕐᖓᑕ, ᐱᑦᑕᐃᓕᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕈᓐᓃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᒪᓕᑦᑕᐅᕙᔪᔪᑦ ᐱᑦᑕᐃᓕᒪᓂᐅᖃᑦᑕᔪᔪᓪᓗ. ᐅᑉᐱᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᒍᒪᓕᕐᖓᑕ ᓄᖅᑲᖓᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᓈᑦᑎᐅᖑᔭᒥ, ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᖁᕕᐊᓱᕝᕕᓐᓂᑦ.
ᕋᐃᑦᓱ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂ. ᕋᐃᑦᓱᓗ (ᐊᓯᖏᓪᓗ) ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᖃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᑭᐊᓯᓂ ᐅᐊᑦᑎᐊᕉᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ, ᑲᑎᓯᑕᐃᓐᓇᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᒥᒃ ᐹᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᐹᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᒥᓃᑦ, ᐅᑉᐱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐹᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑐᒥᓃᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑐᑎᒃ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔨᑦᑕᓕᒻᒥ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓂᓪᓘᓐᓃᑦ, ᑐᔅᓯᐊᕆᐊᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᑐᔅᓯᐊᕐᕕᒻᒧᑦ.
ᕋᐃᑦᓱ ᐃᖅᑲᐅᒪᒻᒥᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓛᒃᑰᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᐅᑦ. ᐋᖏᓕᑲᐃᑦ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᓪᓗ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ ᑐᔅᓯᐊᖃᑦᑕᓂᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᓪᓛᒃ ᑲᑎᑎᑕᐅᖃᑎᒌᖃᑦᑕᓂᓐᖏᑦᑐᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᓯᔪᖅ ᐃᓛᒃᑰᖓᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓕᕐᑕ ᐅᑉᐱᖅᑐᑦ ᑲᑎᓐᖓᒍᒪᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑎᒃ.