ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ > ᓯᓐᓇᒃᑐᕐᓂᖅ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᓂᒡᓗ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ > ᑐᕐᖓᐃᑦ

ᑐᕐᖓᐃᑦ

ᐅᖃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ:
Wo4{ Wh4
w7mc wvJ3icDl4√zu5 wMq5 gÙEgw8NDl4Lt4 gÙEJ8N6g5 wMq5. wMq5 gXEJNLt4 wMq5 hNu4 bMÍtcXMs`QN2b ß¿c2XMs`QN5b ˆMstc2XMs`QN2b Wbcg5nu ∫8N`Q5g5nu4 y8N4©mgw8NClx4f5 scs0pJ8N5yxMs6g5 b=N bw7N scsyEMs6bClxC bw7N vbs[/f¬÷6g6 xˆN5tx3m¬? N[Ô2¬=? N9ox4rx6 wo9M5∫mΩA gryMs`QN4f b=N bwm eiDtQoXiCMs6XC µ8NDlliClx6hi x2hD6tbsJ•C2b yr©k2l mfkz B8bk9l WhxMnstClxk5 bm4fkz exaJCl2k2l Nr6gJxÇlw5 Wcs6XiC2b x5hD6tbslx`QoC2b bmfxgxhM4 bfDlJgw8NC2NoC2tQo scsJyxE/2b wMq5. G!#^H
ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖅ:
ᑕᕝᕙᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᒥ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᒥ, ᐅᓂᒃᑳᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖓᓂ ᑕᕐᓂᖅ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᐅᑉ ᐱᓯᒪᒋᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑕᖓᓐᓂ, ᐊᓐᓇᐅᒪᑎᑦᑎᔪᖅ ᑎᒥᒥᑦ, ᑐᕐᖓᐃᓪᓗ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᑐᓪᓗ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ. ᑐᕐᖓᖃᖅᑎᓐᓇᖏᑦ, ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᓴᓐᖏᓂᖃᓐᖏᑦᑐᑦ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᕐᖓᖏᓐᓂ. ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖑᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᑦ: ᐊᖓᒃᑯᕆᓂᖅ, ᓂᕐᔪᑏᑦ ᑕᕐᓂᖏᓪᓗ ᑐᖁᖓᔪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᓂᑦ. ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᓴᑲᖃᑦᑕᓲᑦ ᑐᕐᖓᖁᑎᒻᒥᓂᒃ ᖃᐃᖁᔨᓪᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓱᕈᓰᑦ ᐊᔪᕆᓪᓗᑎᒃ ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᓴᑲᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᕐᖓᕐᓄᑦ. ᐊᒋᐊᖅ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᓂᒃ ᑕᓪᓕᓂᒃ. ᑐᕐᖓᕐᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᒻᒪ ᐊᔅᓱᐊᓗᒃ ᑲᑉᐱᐊᓱᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᒥᖓᑕᓗ ᐃᓪᓗᐊᑕᒫᖓ ᓄᑭᖃᕈᓐᓃᖅᑐᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑦᑐᖓᑕ, ᐊᖓᒃᑯᖅ, ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᖓᑦ. ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᖃᓗᒋᐅᔭᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᕿᓗᐊᕐᒥᓂᒃ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᓂᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ ᑐᕐᖓᖁᑎᒻᒥᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒡᒐᓐᓄᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᒃ ᑐᕐᖓᖁᑎᒻᒥᓄᑐᐊᖅ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᖓᒃᑰᔾᔪᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᖓᑕ.
ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᓂᓪᓗ ᑐᕐᖓᖅᑕᖃᖃᑦᑕᔪᔪᖅ. ᑐᕐᖓᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᐅᓐᖏᑦᑐᓕᒍᒪᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃ ᐊᖏᔪᖅᑳᒥᓄᑦ. ᐊᖓᒃᑯᐃᑦ ᑐᕐᖓᖁᑎᒥᓂᒃ ᐅᐸᑦᑎᑦᑎᕙᔪᔪᑦ ᐱᐅᒋᓐᖏᑕᒥᓂᒃ ᐋᓐᓂᕈᒪᔭᒥᓂᒃ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᑐᕐᖓᖅ ᐊᒋᐊᕐᒨᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖓᒃᑯᕐᒧᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑎᓪᓕᓪᓗᓂ ᓄᑲᑉᐱᐊᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓᓂ ᖃᓂᒪᓂᖓᓐᓄᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᒍᒪᓪᓗᓂ. ᑐᕐᖓᑕᖃᕐᓂᓴᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓂᖅ ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒃᑰᒐᔪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᖃᓂᒻᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᓂᑦᑐᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᐅᔫᒐᓗᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑎᓪᓗ.