ᓯᐳᐊᕋ ᒨᓐᔅ

ᖃᓪᓗᓈᓕᐊᖅᑐᓂ, ᐊᖏᕐᕋᕐᓃᖔᖅᑐᖓ, ᖃᐅᔾᔨᐊᓪᓚᓇᖅᑐᖅ ᑭᓱᓂᑦ ᐱᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ. ᑭᓇᐅᓂᓐᓂ ᖃᐅᔾᔨᐊᓪᓚᑦᑐᑎᒃ, ᔭᒐᐃᓐᖏᖔᖅᑐᓂ. ᐊᖏᕐᕋᑲᓐᓂᓕᖅᑐᓂ, ᐱᐅᒋᓂᖅᓴᕆᒻᒪᕆᓕᖅᑐᒋᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ, ᖃᐅᔨᒪᒐᒥ ᑭᓲᒻᒪᖔᑕ.

ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᖅ, ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑭᖑᕚᕇᑦᑐᑕ ᐃᓚᒌᑦᑎᒍ. ᓂᖏᐅᕋ ᓄᓇᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ. ᐊᓈᓇᒐᓗ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᓕᒻᒨᓚᐅᖅᓯᒪᕗᑦ ᓄᑲᑉᐱᐊᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᓂᖏᐅᕐᒪ ᐃᓕᓐᖓᔭᖏᓐᓂ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖓ. ᐃᓕᒍᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖓ ᐊᓈᓇᒪ ᓂᖏᐅᕐᒪᓪᓗ ᐃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ, ᔭᒐᐃᓯᒪᓱᒋᕙᑉᐳᖓ, ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᖅᑯᓯᖃᕋᑦᑕ ᐃᓕᒍᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒋᓪᓗ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓐᖏᑦᑐᖓ. ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐊᑐᕋᔭᕈᓐᓃᖅᑕᕗᓪᓕ ᐊᑐᓪᓗᐊᕋᔭᕈᓐᓃᕐᖓᑕ ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ.

ᐅᐱᒋᑦᑎᐊᖅᑲᒃᑲ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ. ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᒪᓂᒪᔾᔪᑎᖃᕐᖓᑕ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᓄᓇᕘᓕᖅᑐᒥ ᐅᓪᓗᒥ. ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑕ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᓪᓗ... ᐱᑕᓕᐊᓗᒃ ᑕᑉᐹᓂ ᐅᑕᖅᑭᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ. ᐊᐃᕙᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓪᓗ ᒐᕙᒪᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᖅᑲᖓᓕᖅᑐᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ, ᐅᕙᒍᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᕗᒍᑦ.

ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐊᕐᕌᒍᑦ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᓂᒍᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓃᕋᒪ, ᐊᐅᒃᑯᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᑦᑐᖓ. ᐊᐅᔭᓕᒫᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖓ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᑦᑎᐊᓐᖏᖃᑦᑕᖅᑐᖓ... ᑕᐃᑲᓂᑐᐊᖅ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖓ ᐅᒥᐊᒃᑯᑦ, ᐃᓚᒃᑲᓪᓗ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᖅᑐᖅ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᒍᓐᓇᖏᓐᓇᒪ. ᐱᖃᑕᐅᖏᑦᑎᐊᓕᖅᑐᖓ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ.

ᐃᓱᒪᒋᔭᓂᓪᓕ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᓕᖅᑐᖅ ᑎᒍᒥᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᖑᑎᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᖃᑦᑕᖅᑐᒐᓗᐊᑦ ᓱᓕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓕᖅᑐᑎᓪᓗ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᑐᓕᖅᑐᑎᒃ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᑯᔅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᖓᑕ. ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖅᑎᐅᖔᓕᖅᑐᑎᒃ ᓂᕿᖃᖅᑎᑦᑎᖔᓕᖅᑐᑎᒃ.

ᑕᐃᒪᑦᑕᐅᖑᒋᓪᓗᓂ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᖅ, ᓂᓐᖓᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ. ᐱᔾᔪᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᓂᖅᓴᐅᓕᕐᖓᑕ ᐃᓚᖓᑎᒍᑦ ᐊᖑᑏᑦ ᑲᔪᓯᓐᖏᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑎᒃ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ. ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᓪᓗ ᐱᔭᕇᖅᐸᑦᑐᑎᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ. ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᒨᖅᐸᓕᖅᑐᑎᒃ. ᐊᖑᑎᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇᖃᐃ ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᓲᖑᒻᒪᑦ.

ᓴᓐᖏᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖃᕐᓂᒥᖅᑲᐃ ᐃᓱᒪᔪᑦ-- ᐊᖑᑏᑦ ᓴᓐᖏᓂᖅᓴᐅᒍᒪᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᖑᑏᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐊᖑᑏᓐᓇᐅᒻᒪᑕ. ᑲᑎᒪᓖᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓂ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᓪᓗ, ᐊᖑᑏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᒻᒪᑕ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑐᓄᐊᓃᑦᑐᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂᒃ. ᐃᓱᒪᒍᒪᒐᓗᐊᖅᑐᖓᓕ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᑦᑐᓂᒃ.

ᒪᐃᑯ ᒍᐊᑕᓐ

ᒪᐃᑯ ᒍᐊᑕᐅᔪᖓ, ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᖓ. ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᖓᓗ ᐱᕈᔅᓴᓚᐅᖅᓯᒪᓗᖓᓗ ᑕᐃᑲᓂ, ᐊᐃᑉᐱᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐋᑐᕚᒦᑦᑕᖓ. ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᔅᓴᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖓ, ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᖅᑐᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥ. ᐱᔭᕇᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑐᒍᑦ ᑲᑎᒪᔨᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑕ. ᐊᔅᓱᕈᓐᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ.

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᓕᕆᕙᓐᓂᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᖅᐹᓗᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᓂᖅᑲᐃ 50-ᓂᒃ 70-ᓄᑦ.

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᒃ - ᓲᕐᓗ ᓴᐅᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓯᒪᓐᖏᓗᐊᖅᑐᑦ, ᓲᕐᓗ, ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᓐᓇᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓂᓪᓗ ᐊᕐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᖏᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓴᓂᖅᓴᐅᒍᓐᓇᓕᖅᑐᑎᓪᓗ. ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑦ.

ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᔾᔪᓯᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᐱᖅᑯᓯᕐᒧᑦ: ᖃᓄᖅ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᔪᓯᓐᓂᖅᓴᐅᓱᒋᕕᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒥᓪᓗ. ᐊᖑᑏᑦ ᐃᓕᒍᓐᓇᓂᖅᓴᐅᓚᐅᕐᖓᑕ ᑕᑯᓐᓇᖅᑐᑎᒃ, ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓃᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓄᖅᑲᖓᑐᐃᓐᓇᕈᒪᖃᑦᑕᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑕᖃᐃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᔅᓯᕚᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᓈᓚᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ. ᐊᖑᑏᑦ ᐊᒡᒐᒥᓄᑦ ᐱᓕᕆᔪᒪᓂᖅᓴᐅᕗᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᑎᖏᑦ, ᓂᒪᐃᓐᓇᖃᑦᑕᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᓪᓗ. ᐃᔅᓯᕚᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᕿᐊᒋᔭᔅᓴᕆᒻᒪᒍ.

ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᕿᒪᑦᑕᐅᕙᓚᐅᕐᖓᑕᓕ, ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᖅᑲᐃ ᑲᔪᓯᓯᒪᓂᖅᓴᐅᕗᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᓚᐅᕐᖓᑕ, ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᓕᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᒃ.

ᒫᓐᓇᕈᓗᓪᓕ, ᑕᑯᔪᒪᓂᖅᓴᐅᕙᓕᕐᒥᒐᒪ ᖃᓄᖅ ᐸᐅᑦᑐᑎᒃᑯᑦ ᑎᒍᒥᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᓯᔾᔩᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᕐᓇᓂᒃ ᓂᓐᖓᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ, ᖃᓄᕐᓗ ᓄᖅᑲᑎᑦᑎᒐᓱᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑎ.

ᑕᒪᓐᓇᓕᒫᖅ - ᖃᓄᖅ ᐅᖃᕆᐊᖓ ᓇᓗᔭᕋ. ᑕᒪᓐᓇᓕᒫᖅ ᐱᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐱᕋᔭᔅᓯᒪᔫᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒻᒥ, ᒪᕐᕉᒃ ᖃᐅᔨᒪᔮᒃᑲ, ᐊᑲᕆᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑕᕋ. ᓈᒻᒪᒋᓐᖏᑕᕋ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐱᕋᔭᓐᓂᒻᒪᕆᐊᓘᓐᓂᒃ ᐸᓯᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᒋᐊᖃᖅᑐᒋᓐᖏᑖᒃᑲ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᓪᓛᒃ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᐅᓂᕐᒥᑦ. ᐱᕋᔭᒃᑲᓂᕐᓂᖅᑲᑦ, ᑎᒍᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑕᓗᕈᒃᑯᓇᓪᓚᕆᑦᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ, ᐊᖑᑎᑕᖃᕐᖓᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔫᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ? ᓈᒻᒪᒋᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑕᕋ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑐᒋᓐᖏᑕᕋ.

ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕐᓂᖏᑦ ᒪᕐᕈᒻᒪᕆᐊᓘᒃ ᖁᓄᔪᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔫᒃ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑕᖅᑭᕆᓚᐅᖅᑕᑎᓐᓂ. ᑕᓗᕈᒃᑯᓇᖅ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᔪᒪᑎᓐᓇᒋᑦ ᑲᑎᑎᑕᐅᕙᒍᓐᓃᖅᑐᑦ. ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᐅᑭᐅᓂᖅᑲᐃ 40-ᓂᒃ, ᑕᒫᓂᐅᓱᒋᔭᕋ. ᐊᖏᔪᖅᑲᕗᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓇᒥᑦ ᓄᓕᐊᖅᑖᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᐃᑉᐸᑖᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕᓘᓐᓃᑦ. ᓂᖏᐅᒃᑯᕗᓪᓕᖃᐃ ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᑐᖓ ᓂᖏᐅᒃᑯᒃᑲ ᖃᓄᖅ ᑲᑎᑎᑕᐅᓐᓂᕐᒪᖓᑎᒃ, ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑎᑕᐅᓐᓂᖏᒻᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒪᓐᖏᑦᑐᖓ. ᑐᓴᕈᒥᓇᐅᒐᓗᐊᖅ.

ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᓴᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᓂᖏᐅᑦᑕ ᐊᓈᓇᒃᑯᑦᑕᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦᑕᒥᓂᖏᓐᓂ ᐊᑐᓐᖏᑦᑐᒍᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᑎᒍᑦ. ᐃᓅᓐᖏᑦᑐᓚᔾᔪᑎᒋᔪᓐᓇᖏᑦᑕᕗᑦ ᑕᒪᓐᓇ - ᐃᓱᒪᒋᔭᕋᓕ ᐱᖅᑯᓯᓕᒫᑦ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᖓᑕ ᒪᓕᑦᑐᑎᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᖑᖁᑎᖏᓐᓂ. ᐃᓄᑦᑎᒍᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᔪᐊᓘᔪᒍᑦ.