ᑐᑦᑕᕐᕕᖓ > ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ > ᐊᓐᓇᐅᒪᓂᕋᕐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᕗᑦ > ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ > ᖃᐅᓴᐅᑎ (PDF)

Photo Frobisher Bay washing skins 1955 couleur

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᔅᓴᐃᑦ: